contract

DO AUTORÓW

Wydawnictwo CONTRACT ustanawia następujące zasady składania propozycji wydawniczych przez autorów, bądź ich agentów:
  • Propozycję należy dostarczyć drogą mailową lub pocztową w formie znormalizowanego wydruku komputerowego wraz z załączoną propozycją w formie elektronicznej - teksty sporządzone ręcznie nie będą rozpatrywane.
  • Propozycje należy przesyłać w formie przeglądowej: do 10 tekstów - poezja, do 25 stron – proza, inne propozycje w zakresie umożliwiającym ich ocenę merytoryczną.
  • Do propozycji należy dołączyć: notę biograficzną, adres kontaktowy, telefon, e-mail autora, bądź jego agenta.
  • W przypadku zainteresowania nadesłaną propozycją Wydawnictwo CONTRACT skontaktuje się z autorem, bądź jego agentem, w terminie do 30 dni roboczych, począwszy od dnia otrzymania propozycji.
  • Brak kontaktu z autorem, bądź jego agentem, w w/w terminie należy rozumieć jednoznacznie jako brak zainteresowania publikacją dostarczonej propozycji.
  • Wydawnictwo CONTRACT nie odsyła autorowi, bądź agentowi, nie zamówionych propozycji bądź materiałów.
  • Wydawnictwo CONTRACT nie przechowuje nadesłanych, lecz nie zamówionych materiałów.
Wydawnictwo CONTRACT finansuje publikację utworów ze środków własnych przedsiębiorstwa; dopuszcza jednak możliwość ich finansowania, lub współfinansowania, ze środków pochodzących od osób trzecich (sponsor), w tym ze środków pochodzących od autora propozycji.

OFERTA+